List of Russian-language writers

From Wikipedia, the free encyclopedia
Jump to navigation Jump to search
Russian-language writers
Tolstoy
Dostoyevsky
Bulgakov
Solzhenitsyn
Nabokov
Pushkin
Turgenev
Chekhov
Blok
Bunin
Tsvetaeva
Gogol
Lermontov
Gorky
Pasternak
Mayakovsky
Zamyatin
Goncharov
Leskov
Shchedrin
Yesenin
Platonov
Babel
Krylov
Mandelstam
Sholokhov
Bely
Kuprin
Akhmatova

This is a list of authors who have written works of prose and poetry in the Russian language.

For separate lists by literary field:

A[edit]

B[edit]

C[edit]

D[edit]

E[edit]

F[edit]

G[edit]

H[edit]

I[edit]

K[edit]

L[edit]

M[edit]

N[edit]

O[edit]

P[edit]

R[edit]

S[edit]

T[edit]

U[edit]

V[edit]

Y[edit]

Z[edit]

See also[edit]